شهرک نصیرآباد

.

برگزاری هفته نانووصنعت درشهرک صنعتی نصیرآباد


متن خبر: ستادتوسعه فناوری نانوباهمکاری شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد،هفته نانووصنعت راازتاریخ 7 لغایت 12 بهمن ماه دراین شهرک صنعتی برگزارخواهدکرد. درهفته نانووصنعت نشست های تخصصی درحوزه های صنعت کامپوزیت وپلیمر (7 بهمن ماه)،صنایع فلزی (8 بهمن ماه)،صنایع غذایی (9 بهمن ماه) وصنعت نساجی (10 بهمن ماه) برگزارمیشودتاعلاوه برایجادارتباط بین صنعتگران وستادتوسعه فناوری نانو،محصولات وتوانمندیهای داخلی جهت استفاده درفرآیندهای تولیدی وهمچنین حمایت هاوتسهیلات برای واحدهای متقاضی استفاده ازاین فناوری معرفی شود. به همین منظورکانال تلگرامی به آدرسhttps://t.me/Nano_IPراه اندازی شده است

بازدید: 214
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا