شهرک نصیرآباد

صورتجلسه هیئت مدیره در تاریخ 13/06/97

صورتجلسه هیئت مدیره در تاریخ 13/06/97 دستور جلسه : انتخابات داخلی هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآبادصورتجلسه هیئت مدیره در تاریخ 13/06/97

دستور جلسه : انتخابات داخلی هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد

در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از اعضای هیئت مدیره قبلی و استماع توصیه و نظرات و رهنمودهای آنان مصوبات به شرح ذیل توسط اعضای جدید هیئت مدیره مصوب گردید و انتخابات داخلی هیئت مدیره برگزار و به شرح ذیل نگارش و تصویب می گردد.

مصوبات:

1. آقای ابوالقاسم بادپری با اکثریت آراء به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.

2. آقای حمیدرضا منافی با اکثریت آراء به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.

3. آقای هاشم پاشایی با اکثریت آراء به سمت خزانه دار هیئت مدیره انتخاب گردید.

درخصوص سمت های فوق پس از 6 ماه بعد از ثبت در اداره ثبت قابل بازنگری در هیئت مدیره بوده و در جلسه هیئت مدیره قابل تغییر خواهد بود.

4. مصوب گردید جهت امضاء اسناد و چک ها، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره امضاء کنندگان اصلی چک باشند و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره ( آقای ابوالقاسم بادپری) ، نائب رئیس هیئت مدیره (آقای حمیدرضا منافی) می تواند امضاء کننده دوم چک ها باشد.

5. مصوب گردید آقای احمد باقری کیا عضو هیئت مدیره با حفظ سمت به عنوان سرپرست (مدیرعامل) تا پایان برج 9 به کار خود ادامه دهد که هیئت مدیره بعد از اعلان و آگهی در روزنامه رسمی جهت استخدام مدیرعامل اقدام نماید. بصورتی که در اولین فرصت برای استخدام مدیرعامل و بررسی آن توسط هیئت مدیره اقدام گردد. تا تاریخ ( 01/09/97)
بازدید: 21
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا