صورتجلسه شرکت خدماتی

صفحه 1 از 1 1


يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

 تاریخ جلسه :    29/02/1393

ساعت جلسه: 1300

محل تشکیل : دفتر مدیریت شهرک

حاضرین : آقایان ولایتی، وجودی ، بادپری ، قاسم پور، باقری ، اعلائی .

 
بیشتر...

بازدید: 491


يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

تاریخ جلسه :    19/01/1393

ساعت جلسه: 130

محل تشکیل : دفتر مدیریت شهرک

حاضرین : آقایان ولایتی ، بادپری ، قاسم پور، باقری ، نجفی .

غائبین : آقای وجودی و نجفی.

بیشتر...

بازدید: 493


يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳


 تاریخ جلسه :    20/12/1392

ساعت جلسه: 1300

محل تشکیل : دفتر مدیریت شهرک

حاضرین : آقایان وجودی ، بادپری ، قاسم پور، باقری ، نجفی .

 

بیشتر...

بازدید: 502


سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲

ساعت :1300

محل تشکیل : دفتر مدیریت شهرک

حاضرین:  آقایان وجودی، ابوالقاسم بادپری ، ذبیح اله قاسپور،احمد قاقه(باقری)،محمد رضا نجفی

غائبین: آقای ولایتی .

بیشتر...

بازدید: 490


چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲

 تاریخ جلسه :    25 /10/ 1392

ساعت جلسه: 1300

محل تشکیل : دفتر مدیریت شهرک

حاضرین : آقایان ولایتی ،وجودی ، بادپری ، قاسم پور، باقری ، نجفی .

بیشتر...

بازدید: 416


اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا