شهرک نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

يکشنبه ۱۳ دي ۱۳۹۴ | 09:50 ب.ظ

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید

  در رهبری معظم مقام توسط مقاومتی اقتصاد کلی سیاستهای راستایدر24  رشد تأمین هدف با ماده

  انداز چشم سند اهداف به دستیابی و اقتصادی مقاومت شاخصهای بهبود و پویاو20  سیاستهای ساله

 برونگرا و پیشرو زا، درون مولد، ساز فرصت پذیر، انعطاف جهادی، رویکردی با اقتصادیکلی

 تولید و صنعت عرصه مدیران تخصصی اندیشی همکارگاه  شهرک خدماتی شرکت میزبانی با

  و ادارات مسئولیت و مدیران و  کریم رباط سپاه محترم فرمانده حضور با نصیرآبادصنعتی

  از جمعی و صنعتی شهرک اجتماعات سالن در صنایع صاحبان از جمعی با شهرستاننهادهای

  هیئت اعضاء و حسن ده و زوارهای آباد، کاظم آباد، شمس جمله از صنعتی شهرکهایمدیران

  شهر شورای ریاست و نصیرآباد صنعتی شهرک مدیر و  نصیرآباد صنعتی شهرک شرکتمدیره

  عرض ضمن  شرکت مدیرعامل صادقی دکتر ی آقا ابتدا کارگاه این در گردید برگزارنصیرشهر

  صنایع بر مترتب مشکلات و مسائل به صنایع صاحبان و گرانقدر و عزیز مهمانان کلیه به مقدمخیر

  جلسه به را مطالبی گران صنعت حرمت و جایگاه درخصوص همچنین وی داشته اشارهشهرستان

  ادامه در . پرداختند مقاومتی اقتصاد تحقق راستای در هماهنگی و تعامل بحث به و نمودندارائه

  تریبون مقابل در شد مطرح همکاری و تعامل و مقاومتی اقتصاد درخصوص سپاه محترمفرمانده

  فعال بسیجیان از پایان در رساندند جلسه در حاضرین نظر سمع به را لازم پاسخهای و گرفتهقرار

  تقدیم بود یاد لوح و تشکر و تقدیر مسئولیت و بسیج فرماندهی توسط شهرستان صنعتعرصه

گردید جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

  نمودند ارائه جلسه به مطالبی صنعت صاحبان و نهادها و ادارات مسئولین و مدیران بینهمکاری

در ادامه جلسه هر یک از مسئولین ادارات و نهادها به فراخور سوالاتی که در جلسه مطرح شد.

منبع: شهرک
بازدید: 598
اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا