شهرک نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

يکشنبه ۱۳ دي ۱۳۹۴ | 09:50 ب.ظ

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید

  در رهبری معظم مقام توسط مقاومتی اقتصاد کلی سیاستهای راستایدر24  رشد تأمین هدف با ماده

  انداز چشم سند اهداف به دستیابی و اقتصادی مقاومت شاخصهای بهبود و پویاو20  سیاستهای ساله

 برونگرا و پیشرو زا، درون مولد، ساز فرصت پذیر، انعطاف جهادی، رویکردی با اقتصادیکلی

 تولید و صنعت عرصه مدیران تخصصی اندیشی همکارگاه  شهرک خدماتی شرکت میزبانی با

  و ادارات مسئولیت و مدیران و  کریم رباط سپاه محترم فرمانده حضور با نصیرآبادصنعتی

  از جمعی و صنعتی شهرک اجتماعات سالن در صنایع صاحبان از جمعی با شهرستاننهادهای

  هیئت اعضاء و حسن ده و زوارهای آباد، کاظم آباد، شمس جمله از صنعتی شهرکهایمدیران

  شهر شورای ریاست و نصیرآباد صنعتی شهرک مدیر و  نصیرآباد صنعتی شهرک شرکتمدیره

  عرض ضمن  شرکت مدیرعامل صادقی دکتر ی آقا ابتدا کارگاه این در گردید برگزارنصیرشهر

  صنایع بر مترتب مشکلات و مسائل به صنایع صاحبان و گرانقدر و عزیز مهمانان کلیه به مقدمخیر

  جلسه به را مطالبی گران صنعت حرمت و جایگاه درخصوص همچنین وی داشته اشارهشهرستان

  ادامه در . پرداختند مقاومتی اقتصاد تحقق راستای در هماهنگی و تعامل بحث به و نمودندارائه

  تریبون مقابل در شد مطرح همکاری و تعامل و مقاومتی اقتصاد درخصوص سپاه محترمفرمانده

  فعال بسیجیان از پایان در رساندند جلسه در حاضرین نظر سمع به را لازم پاسخهای و گرفتهقرار

  تقدیم بود یاد لوح و تشکر و تقدیر مسئولیت و بسیج فرماندهی توسط شهرستان صنعتعرصه

گردید جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

  نمودند ارائه جلسه به مطالبی صنعت صاحبان و نهادها و ادارات مسئولین و مدیران بینهمکاری

در ادامه جلسه هر یک از مسئولین ادارات و نهادها به فراخور سوالاتی که در جلسه مطرح شد.

منبع: شهرک
بازدید: 826
فراخوان ها
اطلاعیه
اطلاعیه
دفتر خدماتی شهرک صنعتی نصیرآباد
تالار گفتمان شهرک صنعتی نصیرآباد
تالار گفتمان شهرک صنعتی نصیرآباد
شرکت خدمات شهرک صنعتی نصیرآباد
اطلاعیه
اطلاعیه درمانگاه شهرک صنعتی
شرکت خدمات شهرک صنعتی نصیراآباد
پذیره نویسی سهام
پذیره نویسی سهام

جدیدترین اخبار
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ | 03:15 ب.ظ
تجدید میثاق با آرمان های امام راحل
تجدید میثاق با آرمان های امام راحل
سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ | 10:28 ق.ظ
اطلاعیه مهم (همراه نظر سنجی)
براساس اطلاع اداره برق رباط کریم ....
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ | 12:04 ب.ظ
تالار گفتمان شهرک صنعتی
تالار گفتمان شهرک صنعتی نصیرآباد راه اندازی شد.
پنج شنبه ۲۷ دي ۱۳۹۷ | 12:13 ب.ظ
اطلاعیه
اطلاعیه درمانگاه شهرک صنعتی نصیرآباد
سه شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۷ | 09:58 ق.ظ
اطلاعیه مهم
مدیریت شهرک صنعتی نصیرآباد به اطلاع میرساند

عضویت در خبرنامه
لطفا برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.


نظرسنجی
آیا از وضعیت جمع آوری زباله شهرک رضایت دارید ؟