شهرک نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

يکشنبه ۱۳ دي ۱۳۹۴ | 09:50 ب.ظ

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید در شهرک صنعتی نصیرآباد

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت و تولید

  در رهبری معظم مقام توسط مقاومتی اقتصاد کلی سیاستهای راستایدر24  رشد تأمین هدف با ماده

  انداز چشم سند اهداف به دستیابی و اقتصادی مقاومت شاخصهای بهبود و پویاو20  سیاستهای ساله

 برونگرا و پیشرو زا، درون مولد، ساز فرصت پذیر، انعطاف جهادی، رویکردی با اقتصادیکلی

 تولید و صنعت عرصه مدیران تخصصی اندیشی همکارگاه  شهرک خدماتی شرکت میزبانی با

  و ادارات مسئولیت و مدیران و  کریم رباط سپاه محترم فرمانده حضور با نصیرآبادصنعتی

  از جمعی و صنعتی شهرک اجتماعات سالن در صنایع صاحبان از جمعی با شهرستاننهادهای

  هیئت اعضاء و حسن ده و زوارهای آباد، کاظم آباد، شمس جمله از صنعتی شهرکهایمدیران

  شهر شورای ریاست و نصیرآباد صنعتی شهرک مدیر و  نصیرآباد صنعتی شهرک شرکتمدیره

  عرض ضمن  شرکت مدیرعامل صادقی دکتر ی آقا ابتدا کارگاه این در گردید برگزارنصیرشهر

  صنایع بر مترتب مشکلات و مسائل به صنایع صاحبان و گرانقدر و عزیز مهمانان کلیه به مقدمخیر

  جلسه به را مطالبی گران صنعت حرمت و جایگاه درخصوص همچنین وی داشته اشارهشهرستان

  ادامه در . پرداختند مقاومتی اقتصاد تحقق راستای در هماهنگی و تعامل بحث به و نمودندارائه

  تریبون مقابل در شد مطرح همکاری و تعامل و مقاومتی اقتصاد درخصوص سپاه محترمفرمانده

  فعال بسیجیان از پایان در رساندند جلسه در حاضرین نظر سمع به را لازم پاسخهای و گرفتهقرار

  تقدیم بود یاد لوح و تشکر و تقدیر مسئولیت و بسیج فرماندهی توسط شهرستان صنعتعرصه

گردید جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

  نمودند ارائه جلسه به مطالبی صنعت صاحبان و نهادها و ادارات مسئولین و مدیران بینهمکاری

در ادامه جلسه هر یک از مسئولین ادارات و نهادها به فراخور سوالاتی که در جلسه مطرح شد.

منبع: شهرک
بازدید: 678
جدیدترین اخبار
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ | 12:04 ب.ظ
تالار گفتمان شهرک صنعتی
تالار گفتمان شهرک صنعتی نصیرآباد راه اندازی شد.
پنج شنبه ۲۷ دي ۱۳۹۷ | 12:13 ب.ظ
اطلاعیه
اطلاعیه درمانگاه شهرک صنعتی نصیرآباد
سه شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۷ | 09:58 ق.ظ
اطلاعیه مهم
مدیریت شهرک صنعتی نصیرآباد به اطلاع میرساند
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 10:30 ق.ظ
پذیره نویسی سهام تا تاریخ 30/10/97 تمدید شد.
پذیره نویسی سهام تا تاریخ 30/10/97 تمدید شد.

عضویت در خبرنامه
لطفا برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.


نظرسنجی
آیا از وضعیت جمع آوری زباله شهرک رضایت دارید ؟