شهرک نصیرآباد

تصاویر شهرک نصیرآباد

صفحه 1 از 1 1

میدان شقایق

شهرک نصیرآباد

شهرک نصیرآباد

ساختمان فناوری شهرک

ساختمان فناوری شهرک

شهرک نصیرآباد

شهرک نصیرآباد

شهرک نصیرآباد

شهرک نصیرآباد

شهرک نصیرآباد

شهرک نصیرآباد

شهرک نصیرآباد

اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا