شهرک نصیرآباد

تصاویر اعضا هیئت مدیریه شهرک نصیرآباد

صفحه 1 از 1 1

مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی

عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا

رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری

نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی

سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان

اعضا هیئت مدیره
  • رییس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابوالقاسم بادبری
  • مدیر عامل : جناب آقای دکتر عبدالرضا شریفی
  • نایب رئیس هیئت مدیره:جناب آقای مهندس حمیدرضا منافی
  • سرپرست شهرک صنعتی : جناب آقای مهندس کامران گلستان
  • عضو هیات مدیره : جناب آقای مهندس احمد باقری کیا